• Aromatfri
 • Lavt svovelinnhold
 • Helsetilpasset produkt
 • Ivaretar miljøet

Passer utmerket for gressklippere, jordfresere og andre motorredskap med 4-takts motorer.

Blåtind 4-takt alkylatbensin som inneholder minimalt av de helseskadelige stoffene man finner i vanlig bensin. Passer utmerket for gressklippere, jordfresere og andre motorredskap med 4-takts motorer hvor man etterstreber en jevn gange, høy driftssikkerhet og et bra arbeidsmiljø. Helsetilpasset produkt, aromatfri og lavt svovelinnhold. Ivaretar miljøet. Kan også benyttes til 2-taktsmotorer, dersom man ønsker å blande i oljen selv.

Generelt
Artikkelnummer7021110120092
Leverandørens artikkelnummerFT523
Forpakningsmål
Bruttovekt3.71 kg
Høyde31.2 cm
Lengde12 cm
Bredde19 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Brannfarlig

Fareutsagn

H224Ekstremt brannfarlig væske og damp.
H304Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315Irriterer huden.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H413Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P331IKKE framkall brekning.
P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P501Innhold/beholder leveres til …

Blåtind 4-takt alkylatbensin

Art nr: 7021110120092
16500
  Nettlager:
  Ikke på lager
  Se butikker med varen på lager
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.