• Inne- og utendørsbruk
  • Overmalbar etter 5 min.
  • Brukstørr etter 1 time
  • Gir flott og silkematt overflate

Med denne sprayen har du påføringsverktøy og maling i ett - rist og spray. Anbefalt forbruk pr. strøk: 1 m²/boks.

Quick Bengalack Universal silkematt spray er utviklet til å gi en sterk og slitesterk overflate til underlag av metall, tre og hardplast - inne som ute. Sprayen kommer i mange flott farger og er ideell når "vanskelige" gjenstander med mange krinker og kroker skal fornyes. Sprayen gir en flott, hard ogsilkematt overflate som tørker på 1 time. Raskt og enkelt. 400 ML.

Generelt
Artikkelnummer7031157806668
Leverandørens artikkelnummer6A8024APA
Forpakningsmål
Bruttovekt0.38 kg
Høyde19.5 cm
Lengde6.8 cm
Bredde6.8 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareBrannfarlig

Fareutsagn

H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P412Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P410, P403Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.
P501Innhold/beholder leveres til …

Quick Bengalack Universal silkematt spray

Art nr: 7031157806668
    Farge
    Størrelse
    Butikklager: