• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Kemetyl akol fin fyr er en brennvæske til alle typer spritkjøkken, fonduegryter og i røkovn for fisk.

  Akol fin fyr er spesialutviklet brennvæske til bruk i alle typer spritkjøkken, fonduegryter og i røkovn for fisk. Er perfekt for spritapparat i båt. Produktets sammensetning gir optimal effekt med et minimum av sot. Akol Fin Fyr fremstilles fra fornybare råvarekilder. Brukes ufortynnet. Flammepunkt 13ºC.

  • Brennvæske til alle typer spritkjøkken
  • Rentbrennende
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
  Generelt
  Artikkelnummer7022363006690
  Leverandørens artikkelnummer300669
  Størrelse1 LITER
  Forpakningsmål
  Bruttovekt0.9 kg
  Høyde26 cm
  Lengde8 cm
  Bredde8 cm

  Merking

  BrannfarligHelsefare

  Fareutsagn

  H225Meget brannfarlig væske og damp.
  H319Gir alvorlig øyeirritasjon.

  Forsiktighetsutsagn

  P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
  P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P501Innhold/beholder leveres til …