• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Spesialutviklet for rengjøring av vegger og tak før maling.

  • Fjerner fett og såperester
  • Klargjør underlaget for bedre heft og sluttresultat
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
  Generelt
  Artikkelnummer7031157804145
  Leverandørens artikkelnummer9BV005AQA
  Forpakningsmål
  Bruttovekt0.013 kg
  Høyde20.6 cm
  Lengde6.2 cm
  Bredde6.2 cm

  Merking

  Helsefare

  Fareutsagn

  H315Irriterer huden.
  H319Gir alvorlig øyeirritasjon.

  Forsiktighetsutsagn

  P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
  P352Vask med mye såpe og vann.
  P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
  P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.