• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Lim/skum til montering av konstruksjonsblokker og stein.

  PU-basert lim/skum til montering av konstruksjonsblokker og stein. Påføres med Sika Foam Dispenser eller tilsvarende.

  • Steinlim
  • Montasjeskum
  • Hurtigherdende
  • Kan erstatte mørtel
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
  Generelt
  Artikkelnummer7612895312859
  Leverandørens artikkelnummer518000
  Forpakningsmål
  Bruttovekt0.89 kg
  Høyde32.7 cm
  Lengde6.6 cm
  Bredde6.6 cm

  Merking

  HelsefareMiljøfare

  Fareutsagn

  H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
  H410Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Forsiktighetsutsagn

  P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P273Unngå utslipp til miljøet.
  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

  Nyttige tips