Sika fugeskum Boom-157 All Seasons

  Markevarelogo SIKA
  Art nr: 7612895533995
  Ekspanderende Polyuretanbasert fugeskum For Helårsbruk. Håndskum (Påføres Med Dyse) -

  Valgt størrelse: 0,75 LITER

  0,75 LITER
   Nettlager:
   På lager (+100)
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Gebyrfri faktura med Walley
   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Drive-in - Med bilen som handlevogn

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Ekspanderende Polyuretanbasert fugeskum For Helårsbruk. Håndskum (Påføres Med Dyse)

   Fugeskum Sika Boom-157 All Seasons er et 1-komponent ekspanderende polyuretanskum for helårsbruk (temperatur -10 °C til +40 °C). Inneholder ikke klorparafiner eller hallogener. Den spesielle resepten tillater påføring på kalde overflater og ved lave temperaturer. Skummet danner en jevn skumstruktur, også ved lav relativ luftfuktighet. Herdet skum kan kuttes, trimmes, slipes og overmales. Til innendørs og utendørs bruk. Oppbevares stående.

   • 1-komponent ekspanderende polyuretanskum
   • For helårsbruk (temperatur -10 °C til +40 °C)
   • Til innendørs og utendørs bruk
   Generelt
   Artikkelnummer7612895533995
   Leverandørens artikkelnummer593815
   Størrelse0,75 LITER
   Forpakningsmål
   Bruttovekt0.931 kg
   Høyde34.5 cm
   Lengde6.5 cm
   Bredde6.5 cm

   Merking

   HelsefareBrannfarlig

   Fareutsagn

   H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
   H315Irriterer huden.
   H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
   H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
   H334Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
   H335Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
   H351Mistenkes for å kunne forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
   H373Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

   Forsiktighetsutsagn

   P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P202Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.
   P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
   P211Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
   P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
   P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
   P313Søk legehjelp.
   P340Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
   P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
   P308, P313Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.
   P405Oppbevares innelåst.
   P412Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
   P410, P403Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.
   P501Innhold/beholder leveres til …

   Nyttige tips