• Sterkt og holdbart
  • Mange bruksområder

Et sterkt fuktbestandig polyuretanbasert lim. Limer tre mot tre og limer mot materialer, som metall, hardplast.

Casco polyurethane er et sterkt fuktbestandig polyuretanbasert lim. Limet gir en fargeløs fuge. Limet kan brukes til å lime tre og materialer som metall, hardplast, lakkerte flater, stein og keramikk. Limet skummer og krever et høyt presstrykk.

Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareKronisk helsefare

Fareutsagn

H315Irriterer huden.
H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332Farlig ved innånding.
H334Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H351Mistenkes for å kunne forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H373Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

Forsiktighetsutsagn

P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P285Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.
P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P309, P311Ved eksponering eller ubehag: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P405Oppbevares innelåst.
P501Innhold/beholder leveres til …

Lim Casco Polyurethane

Art nr: 73506836
2 omtaler
10900stk
(1 09000per l)
    Størrelse
    Nettlager:
    På lager (+20)
    Se butikker med varen på lager