• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Syreholdig renseveske til betong og andre sementholdige overflater som puss og fugemasse samt naturstein.

  Desalin c 1 syreholdig renseveske til betong og andre sementholdige overflater som puss og fugemasse samt naturstein. For fjerning av salt, kalk og sementslør ( eksempelvis fugeslør). Alle overflater bør renses før impregnering, da dette ellers kan påvirke impregneringens binding til underlaget. Desalin C er en organisk syre og anbefales ikke på marmor, travertin eller høyglanspolerte overflater.

  • Mild syre, som renser effektivt
  • Renser fliser og klinkerfuger
  • Fjerner kalkuttrekk og fugerester
  • Fjerner kalkavleiringer i dusj/våtrom
  Generelt
  Artikkelnummer5200351101554
  Leverandørens artikkelnummer920901
  Størrelse1 LITER
  Forpakningsmål
  Bruttovekt1 kg
  Høyde24 cm
  Lengde9 cm
  Bredde9 cm

  Merking

  Helsefare

  Fareutsagn

  H314Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  H318Gir alvorlig øyeskade.
  H319Gir alvorlig øyeirritasjon.

  Forsiktighetsutsagn

  P264Vask … grundig etter bruk.
  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
  P340Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
  P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.