• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Laget av sement og gradert sand. Benyttes til støpearbeider ute og inne, enten som påstøp eller forskaling.

  Infra B20 støpemørtel er laget av sement og gradert sand. Laget for å benyttes til støpearbeider ute og inne, enten som påstøp i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm eller i forskaling. Kan tilsettes 30 % støpesand eller pukk ved større støpearbeider. Kan bearbeides i opptil 2 timer. Forbruk: 2 kg per m² per mm. Kommer i sekk på 25 kg.

  • Påstøp og forskaling
  • Lagtykkelse 2-8 cm
  • Forbruk: 2 kg/mm/m²
  Generelt
  Artikkelnummer7025180654891
  Leverandørens artikkelnummer20000
  Størrelse25 KG
  Forpakningsmål
  Bruttovekt25 kg
  Høyde0.1 cm
  Lengde0.52 cm
  Bredde0.27 cm

  Merking

  Forsiktighetsutsagn

  P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
  P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.