• Lynlim for både porøse og ikke porøse materialer
 • Porsjonspakning av 4 stk
 • Ypperlig for punktliming
 • Alltid ferskt lim som ikke er størknet

Lynlim i porsjonsforpakning

Casco Expresslim Tube er ypperlig for punktliming av mindre gjenstander av metall, smykker, sten, porselen, keramikk, gummi, hardplast, lær, kork, tre m.m. OBS! Glass og fete plasttyper som polyetylen, polypropylen og teflon kan ikke limes. Alltid ferskt lim som ikke er størknet. Inneholder 4 x 0,5 gr tuber.

Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H315Irriterer huden.
H335Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Forsiktighetsutsagn

P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P405Oppbevares innelåst.
P501Innhold/beholder leveres til …

Hurtiglim Casco Expresslim Tube

Art nr: 7612895330044
8500
  Nettlager:
  På lager (+20)
  Se butikker med varen på lager
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.