• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Standard sement som skal blandes med vann, sand og pukk til en støpemasse. Anvendes til støping av konstruksjoner.

  Sementen blandes med ulike typer av ballast (stein, grus, sand) samt vann til betong eller sementbruk. Til forskjell fra ferdigblandet tørrmørtel bestemmer du selv hva slags betong du vil blande. Den ferdige blandingen brukes for støping av alle typer konstruksjoner som utsettes for normale klimaforhold. Til eksempel grunnmur, gulv, vegger, trapper, balkonger osv. Betong sammen med armering brukes til de fleste selvbærende konstruksjoner. Betongen kan brukes raskt etter avsluttet støping. Allerede etter et døgn er den byggbar. Herdingsprosessen tar derimot lang tid. Endelig holdbarhet oppnås etter 28 døgn ved +20 grader. Ved +10 grader øker denne tiden til det doble.

  • Forbruk: 1 sekk = ca. 56 liter masse
  • Tørketid/byggbar = 1 døgn
  Generelt
  Artikkelnummer7025180654921
  Leverandørens artikkelnummer20030
  Størrelse20 KG
  Forpakningsmål
  Bruttovekt20 kg
  Høyde13 cm
  Lengde51 cm
  Bredde26.5 cm

  Merking

  Forsiktighetsutsagn

  P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
  P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
  P313Søk legehjelp.
  P352Vask med mye såpe og vann.
  P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
  P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
  P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
  P501Innhold/beholder leveres til …