• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  En meget effektiv avløpsåpner som er skånsom mot alle typer rør. Den har en egenvekt på hele 1,6 kg, som gjør at den trenger gjennom vann og åpner opp der det er tett. Ved bruk benytt vernebriller og hansker!

  Mudin er en meget effektiv avløpsåpner som er skånsom mot alle typer rør. Den har en egenvekt på hele 1,6 kg, som gjør at den trenger gjennom vann og åpner alltid opp der det er tett. Løser opp fett, hår, slam, såperester, mat og annet. I tillegg har middelet en pleiende effekt, ved at det smører rørene og hindrer at rørene tetter seg.

  MUDIN er helt lukftfri og avgir ingen ubehagelige gasser ved bruk. 1 liter. «Husk egnet hansker og vernebrille ved bruk»

  • Åpner rør og løser opp fett, hår, slam og annet
  • Smører rørene og forhindrer rask tiltetting
  • Luktfri og dreper illeluktende bakterier
  • 1 liter
  Generelt
  Artikkelnummer7090001821493
  Leverandørens artikkelnummer82149
  Størrelse1 LITER
  Forpakningsmål
  Bruttovekt1.6 kg
  Høyde26.9 cm
  Lengde8.2 cm
  Bredde8.2 cm

  Merking

  EtsendeHelsefare

  Fareutsagn

  H302Farlig ved svelging.
  H314Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

  Forsiktighetsutsagn

  P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
  P330Skyll munnen.
  P331IKKE framkall brekning.
  P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
  P353Skyll/dusj huden med vann.
  P361Tilsølte klær må fjernes straks.
  P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
  P303, P361, P353VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
  P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.