• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Spray på - ingen etterspyling! Flytende middel til fjerning og forebygging av grønske, sopp-og algevekster.

  Grønskekverk, spray på - ingen etterspyling! Flytende middel til fjerning og forebygging av grønske, sopp-og algevekster.

  BRUKSOMRÅDE: TREFIN GRØNSKEFJERNER brukes til å fjerne grønske og algevekster på teglstein, skifer, glass belegningsstein,mur, malte flater (kledning), drivhus, takpanner, markiser osv.

  Produktet er biologisk nedbrytbar.

  • Effektiv mot sopp, grønske og algevekster
  • Biologisk nedbrytbar
  Generelt
  Artikkelnummer7057920412263
  Leverandørens artikkelnummer1730041226
  Størrelse5 LITER
  Forpakningsmål
  Bruttovekt5.14 kg
  Høyde30 cm
  Lengde20 cm
  Bredde13 cm

  Merking

  Helsefare

  Fareutsagn

  H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
  H315Irriterer huden.

  Forsiktighetsutsagn

  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
  P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.