• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Tynnings- og løsningsmiddel for alkyd og oljemalinger. Brukes til rensing av pensler og annet malerverktøy. Fjerner flekker av olje, maling, fett o.l.

  Blåtind white spirit er et tynnings- og løsningsmiddel for alkyd og oljemalinger.White Spirit brukes til rensing av pensler og annet malerverktøy. Egner seg også utmerket til fjerning av flekker av olje, maling, fett o.l.

  • 4 liter
  Generelt
  Artikkelnummer7021110120238
  Leverandørens artikkelnummerFG407
  Forpakningsmål
  Bruttovekt3.4 kg
  Høyde25.2 cm
  Lengde18.7 cm
  Bredde12.5 cm

  Merking

  Fareutsagn

  H304Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
  H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Forsiktighetsutsagn

  P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
  P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P262Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
  P331IKKE framkall brekning.
  P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
  P501Innhold/beholder leveres til …