• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Til rens av malerverktøyet.

  En penselrens som rengjør malerverktøy på en skånsom måte. Den løser de fleste malingstyper, og gjør penselen like god til neste bruk.

  • Effektiv rengjøring av malerverktøy
  • Løser de fleste malingtyper
  • Biologisk nedbrytbar
  Generelt
  Artikkelnummer7029350153696
  Leverandørens artikkelnummer9JV105BVA
  Størrelse1 LITER
  Forpakningsmål
  Bruttovekt1.15 kg
  Høyde25.3 cm
  Lengde9.7 cm
  Bredde7.6 cm

  Merking

  Helsefare

  Fareutsagn

  H318Gir alvorlig øyeskade.

  Forsiktighetsutsagn

  P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.