• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Til syrevask av mur og betong.

  Blåtind Saltsyre til avsyring av mur og vask av murgulv. Saltsyre brukes også industrielt for behandling av metalloverflater, inkl. galvaniske og elektropletteringsprodukter. Kan brukes til justering av pH-verdi i hagebassenger og i svømmebasseng.

  • Høykonsentrert
  Generelt
  Artikkelnummer7021110120719
  Leverandørens artikkelnummerFT333
  Størrelse1 LITER
  Forpakningsmål
  Bruttovekt1.2 kg
  Høyde24.7 cm
  Lengde8.5 cm
  Bredde8.5 cm

  Merking

  Helsefare

  Fareutsagn

  H290Kan være etsende for metaller.
  H314Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  H335Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

  Forsiktighetsutsagn

  P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P301, P330, P331VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
  P303, P361, P353, P310Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann
  P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
  P501Innhold/beholder leveres til …