• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Rengjørings- og løsemiddel til vask og avfetting av plast og metallflater før lakkering.

  Blåtind Aceton er en rengjøringsmiddel til vask og avfetting av plast og metallflater før lakkering. Til rengjøring og tynning av polyester, flekkfjerning av oljeprodukter, lim og klistremerker. Effektiv til avfetting før reparasjon av glassfiber båter. Utmerket også som avfetting før påføring av primer eller bunnstoff på båt. Bruksområder: båt, hytte og hjem.

  • Til båt, hytte og hjem
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
  Generelt
  Artikkelnummer7021110120726
  Leverandørens artikkelnummerFT334
  Størrelse1 LITER
  Forpakningsmål
  Bruttovekt0.89 kg
  Høyde24.9 cm
  Lengde8.5 cm
  Bredde8.5 cm

  Merking

  HelsefareBrannfarlig

  Fareutsagn

  H225Meget brannfarlig væske og damp.
  H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
  H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  EUH066Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

  Forsiktighetsutsagn

  P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
  P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P501Innhold/beholder leveres til …