• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Blårens brukes som rensemiddel på overflater i hjemmet, kontoret og hytta osv. Flyktig, fettløsende alkohol som er blandbar med vann i alle forhold.

  Blåtind blårens brukes som rensemiddel på overflater i hjemmet, kontoret og hytta osv. Flyktig, fettløsende alkohol som er blandbar med vann i alle forhold. Blårens er også et tørrende middel ved avfukting av tre, jern og betong før maling og overflatebehandling. 1 liter.

  • Fettløsende
  • Fordamper lett
  • Til de fleste overflater
  • Norskprodusert
  Generelt
  Artikkelnummer7021110120511
  Leverandørens artikkelnummerFØ370
  Forpakningsmål
  Bruttovekt0.857 kg
  Høyde25.3 cm
  Lengde8.25 cm
  Bredde8.25 cm

  Merking

  HelsefareEksplosjonsfarlig

  Fareutsagn

  H225Meget brannfarlig væske og damp.
  H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
  H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

  Forsiktighetsutsagn

  P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
  P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
  P243Treff tiltak mot statisk elektrisitet.
  P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
  P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.