• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Rask og enkel rustbeskyttelse, grunning og toppstrøk i ett produkt! I tillegg kan produktet blandes i all verdens farger. Kun 2 strøk!

  Quick Bengalack Rett på rust er rett og slett en rask og enkel rustbeskyttele som er både grunning og toppstrøk i ett produkt. Produktet påføres bart stål/jern og overlfater med rust. Malingen flyter godt ut og er enkel og påføre. Produktet er tilsatt spesielle råstoffer som motvirker rustdannelse. Gir en flott, balnk og slitesterk overflate. Oftest er 2 strøk nok kun i sterkt belastet miljø anbefales 3 strøk.

  • Pårøres rett på rust!
  • Kun 2 strøk
  • Flott, blank overflate
  • Kan blandes i mange farger
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
  Generelt
  Artikkelnummer7031157803117
  Leverandørens artikkelnummer18MMAWARJ
  Størrelse0,68 LITER
  FargeA-BASE
  Forpakningsmål
  Bruttovekt0.743 kg
  Høyde11.9 cm
  Lengde9.9 cm
  Bredde9.9 cm

  Merking

  BrannfarligHelsefareKronisk helsefareMiljøfare

  Fareutsagn

  H226Brannfarlig væske og damp.
  H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
  H411Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Forsiktighetsutsagn

  P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
  P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
  P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
  P273Unngå utslipp til miljøet.
  P314Søk legehjelp ved ubehag.
  P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
  P501Innhold/beholder leveres til …