Quick Bengalack Effekt spray

  Markevarelogo QUICK
  Effekt Sprayserien er en produktserie med spesielle effekter. Gir flott og slitesterk overflate. Perfekt som toppstrøk p...

  Valgt farge: Kobber metallic

  GULL METALLIC
  KOBBER METALLIC
  SØLV
  SØLV METALLIC
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Gebyrfri faktura med Walley
   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Drive-in - Med bilen som handlevogn

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Effekt Sprayserien er en produktserie med spesielle effekter. Gir flott og slitesterk overflate. Perfekt som toppstrøk på Quick Benglack Universal.

   Quick Bengalack Effekt sprayene er utviklet til å gi en sterk og slitesterk overflate til underlag av metall, tre og hardplast - inne som ute. Spray er ideell når "vanskelige" gjenstander med mange krinker og kroker skal fornyes og er påføringsverktøy og maling i ett - rist og spray. Sprayen gir en flott, hard, blank og slitesterke overflate som tørker på 1 time! Raskt og enkelt. Finnes i farger: gull metallic, kobber metallic, sølv metallic og sølv (transparent). 400 ML.

   • Inne- og utendørsbruk
   • Overmalbar etter 5 min.
   • Brukstørr etter 1 time
   • Gir metallisk, skimrende effekt
   Generelt
   Artikkelnummer7031157806767
   Leverandørens artikkelnummer27N027APA
   FargeKOBBER METALLIC
   Forpakningsmål
   Bruttovekt0.38 kg
   Høyde19.5 cm
   Lengde6.8 cm
   Bredde6.8 cm

   Merking

   HelsefareBrannfarlig

   Fareutsagn

   H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
   H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
   H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
   H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
   H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
   H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

   Forsiktighetsutsagn

   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
   P211Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
   P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
   P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
   P273Unngå utslipp til miljøet.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
   P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P412Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
   P410, P403Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.
   P501Innhold/beholder leveres til …