Quick Bengalack Rett på rust silkematt maling

  Markevarelogo QUICK
  Enkel og rask rustbeskyttelse, grunning og toppstrøk i ett produkt. Gir silkematt overflate. Anbefalt forbruk pr. strøk:...

  Valgt størrelse: 0,75 LITER

  0,25 LITER
  0,75 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Gebyrfri faktura med Walley
   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Drive-in - Med bilen som handlevogn

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Enkel og rask rustbeskyttelse, grunning og toppstrøk i ett produkt. Gir silkematt overflate. Anbefalt forbruk pr. strøk: 8-10 m²/liter.

   Quick Bengalack Rett på rust er en metallmaling som kan brukes rett på rust. Behøver ingen grunning - børst bort løs rust, vask og deretter mal rett på. Tilsatt stoffer som motvirker rust og gir lang beskyttelse. Gir silkematt overflate.

   • Inne- og utendørsbruk
   • Overmalbar etter 5 timer
   • Brukstørr etter 8 timer
   • Rusthindrende og silkmatt overflate
   Generelt
   Artikkelnummer7031157806859
   Leverandørens artikkelnummer6AL024ASF
   Størrelse0,75 LITER
   FargeSVART
   Forpakningsmål
   Bruttovekt0.8 kg
   Høyde11.9 cm
   Lengde9.9 cm
   Bredde9.9 cm

   Merking

   HelsefareBrannfarligMiljøfare

   Fareutsagn

   H226Brannfarlig væske og damp.
   H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
   H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
   H411Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

   Forsiktighetsutsagn

   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
   P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
   P273Unngå utslipp til miljøet.
   P314Søk legehjelp ved ubehag.
   P391Samle opp spill.
   P303, P361, P353VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
   P335, P334Børst bort løse partikler fra huden. Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
   P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
   P501Innhold/beholder leveres til …