Quick Bengalack Avfetting spray

  Markevarelogo QUICK
  Art nr: 7031157805944
  Spesialrens for fettholdige flater. Benyttes til fjerning av rester av klistremerker, lim og stearin. Skader ikke lakker...
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Gebyrfri faktura med Walley
   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Drive-in - Med bilen som handlevogn

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Spesialrens for fettholdige flater. Benyttes til fjerning av rester av klistremerker, lim og stearin. Skader ikke lakkerte/malte flater.

   Quick Bengalack Avfetting spray er en spesialrens for fettholdige flater. Benyttes til rengjøring av metallflater (stål, aluminium og øvrig lettmetall), verktøy og motorer, samt rens av bremser, ski, sykkelkjeder og bilfelger. Produktet kan i tillegg benyttes til fjerning av rester av klistremerker, lim og stearin. Skader ikke lakkerte/malte flater. 400 ML.

   • Inne- og utendørsbruk
   • Overmalbar etter 20 min.
   • Damper raskt bort
   • Fjerner effektivt fett og olje
   Generelt
   Artikkelnummer7031157805944
   Leverandørens artikkelnummer6AF010APA
   Forpakningsmål
   Bruttovekt0.34 kg
   Høyde19.5 cm
   Lengde6.8 cm
   Bredde6.8 cm

   Merking

   HelsefareBrannfarligMiljøfare

   Fareutsagn

   H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
   H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
   H315Irriterer huden.
   H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
   H411Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

   Forsiktighetsutsagn

   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
   P211Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
   P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
   P273Unngå utslipp til miljøet.
   P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
   P391Samle opp spill.
   P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
   P410, P403Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.
   P412Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
   P501Innhold/beholder leveres til …