Tyri Tretjære

  Art nr: 7031153850061
  En ren tretjære med lange tradisjoner i Norge. Gir treverket et vakkert eksklusivt utseende.
   stk á 3 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   En ren tretjære med lange tradisjoner i Norge. Gir treverket et vakkert eksklusivt utseende.

   Tyri Tretjære er et naturprodukt og består av 100 % ren tretjære. Bruken av tretjære har lange tradisjoner i Norge og i norsk byggeskikk. Tyri Tretjære er en mørk og tyktflytende naturlig tjære som gir treverket et vakkert eksklusivt utseende og en karakteristisk lukt. Tretjæren varmes opp til 60°C eller tynnes med Tyri Balsamterpentin før bruk. Tyri Tretjære benyttes til utvendig behandling av nytt ubehandlet, impregnert eller tidligere tjærebehandlet treverk. Benyttes gjerne på tømmerbygninger, hytter, hus, stabbur, naust, gjerder, brygger, trebåter o.l.

   • Vakkert, patinert utseende
   • Naturprodukt med lange tradisjoner
   • Lukter godt
   • Beskytter mot fukt
   Generelt
   Artikkelnummer7031153850061
   Forpakningsmål
   Bruttovekt3.333 kg
   Høyde16.4 cm
   Lengde16.8 cm
   Bredde16.8 cm

   Merking

   Helsefare

   Fareutsagn

   H302Farlig ved svelging.
   H312Farlig ved hudkontakt.
   H332Farlig ved innånding.
   H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

   Forsiktighetsutsagn

   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
   P313Søk legehjelp.
   P340Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
   P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
   P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
   P501Innhold/beholder leveres til …

   Nyttige tips