Jotun Trebitt terrassebeisfjerner

  Markevarelogo JOTUN
  Art nr: 7029350153689
  Gir optimalt underlag for nytt strøk. Anbefalt forbruk pr. strøk: 8-10 m²/liter. -

  Valgt størrelse: 4 LITER

  4 LITER
   stk á 4 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Gebyrfri faktura med Walley
   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Drive-in - Med bilen som handlevogn

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Gir optimalt underlag for nytt strøk. Anbefalt forbruk pr. strøk: 8-10 m²/liter.

   Jotun Trebitt Terrassebeisfjerner fjerner effektivt gammel beis, samtidig som den renser og lysner treverket. Gir et optimalt underlag for nytt strøk, også når man skal skifte farge. Anbefalt forbruk pr. strøk: 8-10 m²/liter.

   • Fjerner effektivt gammel terrassebeis
   • Renser og lysner treet
   • Gjør det enkelt å skifte farge
   Generelt
   Artikkelnummer7029350153689
   Leverandørens artikkelnummer22TTREEVA
   Størrelse4 LITER
   Forpakningsmål
   Bruttovekt4.56 kg
   Høyde31.5 cm
   Lengde15.8 cm
   Bredde12 cm

   Merking

   Helsefare

   Fareutsagn

   H314Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
   H318Gir alvorlig øyeskade.

   Forsiktighetsutsagn

   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
   P303, P361, P353, P310Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann
   P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P405Oppbevares innelåst.
   P501Innhold/beholder leveres til …

   Nyttige tips