• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Ferdigblandet beis med lakk som både gir farge og beskytter overflaten mot lett slitasje.

  Herdin lakkbeis er en løsemiddelbasert beis med lakk til både ubehandlede og tidligere behandlede overflater hvorpå lakkbeisens glans varierer med underlaget den påføres på. Lakkbeisen har en meget god heft, også på tidligere behandlede overflater, og passer godt for møbler og mindre snekkerarbeider. Kan tynnes med f.eks. rødsprit eller tynner basert på etanol. Alle kulører, unntatt nr. 700 hvit, kan blandes med hverandre. Farge nr 700 hvit har laserende egenskaper! Kommer i plastboks à 300 ml. 300 ml rekker til ca. 3 m². 1 liter lakkbeis rekker til ca. 10 m².

  • God heft og tørker fort
  • Gir en vakker og fyldig beisnyanse
  • Skånsomt mot underlaget
  • Ferdig beis med klarlakk
  Generelt
  Artikkelnummer7311770577252
  Leverandørens artikkelnummer2057725
  Størrelse0,3 LITER
  FargeMØRK EIK
  Forpakningsmål
  Bruttovekt0.35 kg
  Høyde13 cm
  Lengde6 cm
  Bredde6 cm

  Merking

  Helsefare

  Fareutsagn

  H225Meget brannfarlig væske og damp.
  H315Irriterer huden.
  H318Gir alvorlig øyeskade.
  H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

  Forsiktighetsutsagn

  P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
  P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P403, P235Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

  Nyttige tips