• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Spesiallim for liming av glass, mot tre eller metall.

  Casco Expressglass 2 ml er et spesiallim for liming av glass. Limfugen er vannbestandig og fargeløs. Limet herder ved hjelp av sollysets UV-stråler.

  • Spesiallim for glass
  • Vannbestandig og fargeløs
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
  Generelt
  Artikkelnummer7311980119891
  Leverandørens artikkelnummer494234
  Størrelse2 ML
  Forpakningsmål
  Bruttovekt0.01 kg
  Høyde2.2 cm
  Lengde20 cm
  Bredde11.2 cm

  Merking

  Helsefare

  Fareutsagn

  H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
  H315Irriterer huden.
  H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

  Forsiktighetsutsagn

  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P264Vask … grundig etter bruk.
  P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
  P337, P313Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
  P501Innhold/beholder leveres til …

  Nyttige tips