• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Ekspresslim med pensel til liming av metall, smykker, stein, porselen, keramikk, gummi og mye mer.

  Casco Expresslim med pensel, 5 gr, er perfekt til liming av metall, smykker, stein, porselen, keramikk, gummi, hardplast, lær, kork og mange andre ting. Glass og fete plasttyper som polyetylen, polypropylen og teflon kan ikke limes. Svært lett å påføre.

  • Til liming av metall, smykker, stein porselen
  • Svært lett å påføre
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
  Generelt
  Artikkelnummer7311980127780
  Leverandørens artikkelnummer494206
  Størrelse5 GRAM
  Forpakningsmål
  Bruttovekt0.03 kg
  Høyde2 cm
  Lengde22 cm
  Bredde10 cm

  Merking

  Helsefare

  Fareutsagn

  H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
  H315Irriterer huden.
  H335Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

  Forsiktighetsutsagn

  P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  P405Oppbevares innelåst.
  P501Innhold/beholder leveres til …

  Nyttige tips