Lim Casco Polyurethane

  Markevarelogo CASCO
  Art nr: 73506836
  Et sterkt fuktbestandig polyuretanbasert lim. Limer tre mot tre og limer mot materialer, som metall, hardplast. -

  Valgt størrelse: 100 ML

  3/4 LITER
  100 ML
   Nettlager:
   På lager (+100)
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Gebyrfri faktura med Walley
   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Drive-in - Med bilen som handlevogn

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Et sterkt fuktbestandig polyuretanbasert lim. Limer tre mot tre og limer mot materialer, som metall, hardplast.

   Casco polyurethane er et sterkt fuktbestandig polyuretanbasert lim. Limet gir en fargeløs fuge. Limet kan brukes til å lime tre og materialer som metall, hardplast, lakkerte flater, stein og keramikk. Limet skummer og krever et høyt presstrykk.

   • Sterkt og holdbart
   • Mange bruksområder
   Generelt
   Artikkelnummer73506836
   Leverandørens artikkelnummer493850
   Størrelse100 ML
   Forpakningsmål
   Bruttovekt0.1 kg
   Høyde13.2 cm
   Lengde4.5 cm
   Bredde4.5 cm

   Merking

   HelsefareKronisk helsefare

   Fareutsagn

   H315Irriterer huden.
   H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
   H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
   H332Farlig ved innånding.
   H334Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
   H335Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
   H351Mistenkes for å kunne forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
   H373Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

   Forsiktighetsutsagn

   P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P285Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.
   P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
   P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
   P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P309, P311Ved eksponering eller ubehag: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
   P405Oppbevares innelåst.
   P501Innhold/beholder leveres til …

   Nyttige tips