• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Sponplatelimet brukes til liming av sponplater mot bjelkelag og liming av not og fjær. Kan brukes både inne og ute, ned til -15 grader.

  Casco sponplatelim er spesielt velegnet til liming og forsegling av fuktbestandige sponplater og til liming av plattformgulv. Limet er beregnet til bruk både ute og inne, ned til-15 grader.

  • Til liming og forsegling
  • Effektivt
  • Kan brukes både ute og inne
  Generelt
  Artikkelnummer7311980108178
  Leverandørens artikkelnummer495234
  Størrelse0,3 LITER
  Forpakningsmål
  Bruttovekt0.345 kg
  Høyde23.4 cm
  Lengde5 cm
  Bredde5 cm

  Merking

  BrannfarligHelsefareKronisk helsefare

  Fareutsagn

  H225Meget brannfarlig væske og damp.
  H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
  H315Irriterer huden.
  H304Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Forsiktighetsutsagn

  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
  P233Hold beholderen tett lukket.
  P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
  P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P301, P330, P331VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
  P405Oppbevares innelåst.
  P501Innhold/beholder leveres til …

  Nyttige tips