• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Hvit hurtigherdende sementbasert sparkel og reparasjoner på gulv, vegger og tak inne- og utendørs.

  Casco Husfix Rapid veggsparkel er en hvit hurtigherdende sementbasert sparkel og lim for de fleste underlag inne og ute. Egnet til reparasjon av sprekker, hull og skader i gulv, tak og vegger. Kan påføres i tykke sjikt. Svært god egnet som lim til fliser, marmor og naturstein, og til nedliming av gips og andre bygningsplater. EC1-Plus-godkjent (miljøgodkjenning).

  • Hurtigherdende
  • Sprekker eller krymper ikke
  • Kan påføres i tykke sjikt
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
  Generelt
  Artikkelnummer7612895479156
  Leverandørens artikkelnummer567815
  Størrelse1 KG
  Forpakningsmål
  Bruttovekt1.016 kg
  Høyde27.8 cm
  Lengde11.5 cm
  Bredde8 cm

  Merking

  Helsefare

  Fareutsagn

  H315Irriterer huden.
  H318Gir alvorlig øyeskade.
  H335Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

  Forsiktighetsutsagn

  P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
  P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P501Innhold/beholder leveres til …

  Nyttige tips