🥩Live shopping tilbud med Obs Bygg og FCC🔥 – spar opptil 40% på en rekke griller og tilbehør! Sjekk her

  Sika fugeskum Sika Boom-557 All Seasons

  Markevarelogo SIKA
  Art nr: 7612895534015
  Ekspanderende Polyuretanbasert fugeskum for helårsbruk. Påføres med pistol. -
   Nettlager:
   På lager (+20)
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Gebyrfri faktura med Walley
   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Drive-in - Med bilen som handlevogn

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Ekspanderende Polyuretanbasert fugeskum for helårsbruk. Påføres med pistol.

   Fugeskum Sika Boom-557 All Seasons er et 1-komponent ekspanderende polyuretanskum for helårsbruk (temperatur -10 °C til +40 °C). Inneholder ikke klorparafiner eller hallogener. Den spesielle resepten tillater påføring på kalde overflater og ved lave temperaturer. Skummet danner en jevn skumstruktur, også ved lav relativ luftfuktighet. Herdet skum kan kuttes, trimmes, slipes og overmales. Til innendørs og utendørs bruk. Oppbevares stående.

   • 1-komponent ekspanderende polyuretanskum
   • For helårsbruk (temperatur -10 °C til +40 °C)
   Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
   Generelt
   Artikkelnummer7612895534015
   Leverandørens artikkelnummer593824
   Forpakningsmål
   Bruttovekt0.88 kg
   Høyde34.5 cm
   Lengde6.5 cm
   Bredde6.5 cm

   Merking

   HelsefareBrannfarlig

   Fareutsagn

   H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
   H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
   H315Irriterer huden.
   H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
   H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
   H334Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
   H335Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
   H351Mistenkes for å kunne forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
   H373Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

   Forsiktighetsutsagn

   P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P202Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.
   P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
   P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
   P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
   P304, P341VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
   P405Oppbevares innelåst.
   P410, P403Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.
   P410, P412Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
   P501Innhold/beholder leveres til …

   Nyttige tips