Eksklusivt Kärcher-kampanje: 1000 kr rabatt på høytrykkspyler fra Kärcher💦 Se utvalget her

  Jotun Mare Nostrum SP

  Markevarelogo JOTUN
  Art nr: 7029351006472
  Et selvpolerende bunnstoff basert på spesialbindemidler. Til bruk på de fleste type båter. Anbefalt forbruk pr. strøk: 4...

  Valgt farge: Blå

  BLÅ
  SVART

  Valgt størrelse: 0,75 LITER

  0,75 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer


   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   Et selvpolerende bunnstoff basert på spesialbindemidler. Til bruk på de fleste type båter. Anbefalt forbruk pr. strøk: 4,2-10 m²/liter.

   Jotun Mare Nostrum SP er et selvpolerende bunnstoff basert på spesialbindemidler. Bunnstoffet gir en aktiv overflate som blir kontinuerlig fornyet slik at du får et rent skrog hele sesongen. Anbefales til båter opp til 25 knop.

   • God effekt mot begroing
   • For bruk i én sesong
   • For hastigheter opp til 25 knop
   Generelt
   Artikkelnummer7029351006472
   Leverandørens artikkelnummer0PBDBLASF
   Størrelse0,75 LITER
   FargeBLÅ
   Forpakningsmål
   Bruttovekt1.665 kg
   Høyde13 cm
   Lengde10.8 cm
   Bredde10.8 cm

   Merking

   BrannfarligHelsefareMiljøfare

   Fareutsagn

   H226Brannfarlig væske og damp.
   H318Gir alvorlig øyeskade.
   H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
   H410Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

   Forsiktighetsutsagn

   P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
   P273Unngå utslipp til miljøet.
   P391Samle opp spill.
   P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
   P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
   P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
   P313Søk legehjelp.
   P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
   P235, P410Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.
   P501Innhold/beholder leveres til …

   Nyttige tips