🥩Live shopping tilbud med Obs Bygg og FCC🔥 – spar opptil 40% på en rekke griller og tilbehør! Sjekk her

  Jotun Mare Nostrum SP

  Markevarelogo JOTUN
  Art nr: 7029351006458
  Et selvpolerende bunnstoff basert på spesialbindemidler. Til bruk på de fleste type båter. Anbefalt forbruk pr. strøk: 4...

  Valgt farge: Svart

  BLÅ
  SVART

  Valgt størrelse: 0,75 LITER

  0,75 LITER
  Butikklager:
  Dine leveringsalternativer
  Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer


  Betalingsmetoder

  Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

  Leveringsmetoder

  Logotype av alternativer

  • Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Et selvpolerende bunnstoff basert på spesialbindemidler. Til bruk på de fleste type båter. Anbefalt forbruk pr. strøk: 4,2-10 m²/liter.

  Jotun Mare Nostrum SP er et selvpolerende bunnstoff basert på spesialbindemidler. Bunnstoffet gir en aktiv overflate som blir kontinuerlig fornyet slik at du får et rent skrog hele sesongen. Anbefales til båter opp til 25 knop.

  • God effekt mot begroing
  • For bruk i én sesong
  • For hastigheter opp til 25 knop
  Generelt
  Artikkelnummer7029351006458
  Leverandørens artikkelnummer0PB099ASF
  Størrelse0,75 LITER
  FargeSVART
  Forpakningsmål
  Bruttovekt1.35 kg
  Høyde11.9 cm
  Lengde10.1 cm
  Bredde10.1 cm

  Merking

  BrannfarligHelsefareMiljøfare

  Fareutsagn

  H226Brannfarlig væske og damp.
  H318Gir alvorlig øyeskade.
  H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  H410Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Forsiktighetsutsagn

  P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
  P273Unngå utslipp til miljøet.
  P391Samle opp spill.
  P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
  P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
  P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
  P313Søk legehjelp.
  P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
  P235, P410Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.
  P501Innhold/beholder leveres til …

  Nyttige tips