Jotun Antipest A+B

  Markevarelogo JOTUN
  Art nr: 7029351005338
  En to-komponent epoksygrunning, velegnet for epoksy- og polyuretansystemer. Utviklet for å forhindre vanninntrengning og...

  Valgt størrelse: 0,75 LITER

  0,75 LITER
  2,5 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer

   Kvalitetsprodukter fra kjente merkevarer
   Drive-in - Med bilen som handlevogn
   Gebyrfri faktura med Walley
   120 dagers åpent kjøp

   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   En to-komponent epoksygrunning, velegnet for epoksy- og polyuretansystemer. Utviklet for å forhindre vanninntrengning og plastpest i glassfiberskrog.

   Jotun AntiPest er en to-komponent epoksygrunning pigmentert med et høyt innhold av aluminiumsflak som gir en meget god vannfast beskyttelse. Antipest er utviklet for å forebygge plastpest på glassfiberskrog og benyttes som en grunning for alle underlag inkludert stål, glassfiber, aluminium og treverk, og som et mellomstrøk for å gi ekstra heft til polyuretan eller bunnstoff utenpå epoksygrunning. Anbefalt forbruk pr. strøk: 4,2 - 7,0 m²/liter.

   • Kan brukes som grunning for alle slags underlag
   • Gir sterk heft på glassfiber, aluminium m.m.
   • Til bruk på ny gelcoat før påføring av bunnstoff
   Generelt
   Artikkelnummer7029351005338
   Leverandørens artikkelnummer783GREASF
   Størrelse0,75 LITER
   Forpakningsmål
   Bruttovekt1.208 kg
   Høyde18.6 cm
   Lengde10.7 cm
   Bredde10.7 cm

   Merking

   BrannfarligHelsefare

   Fareutsagn

   H226Brannfarlig væske og damp.
   H315Irriterer huden.
   H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
   H318Gir alvorlig øyeskade.
   H335Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
   H373Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
   H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

   Forsiktighetsutsagn

   P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
   P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
   P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
   P273Unngå utslipp til miljøet.
   P235, P410Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.
   P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
   P313Søk legehjelp.
   P340Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
   P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
   P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
   P403, P235Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
   P501Innhold/beholder leveres til …

   Nyttige tips