• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Avansert hardt bunnstoff som gir en glatt og slipbar overflate som ikke kritter. Spesialdesignet for hurtiggående båter over 40 knop.

  Jotun Racing er et avansert hardt bunnstoff som gir en meget god begroingsbeskyttelse og en hard, glatt og slipbar overflate. Kritter ikke. Racing bunnstoff passer til båter i alle hastighetsklasser, men er best egnet for speedbåter og regattabåter etter polering og anbefales for båter som brukes i høy fart over lang tid eller som ofte transporteres på henger. Racing kommer i en rekke forskjellige farger, men vær oppmerksom på at kun fargene hvit og grå er anbefalt for aluminiumsskrog. Kommer i spann på 0,75 liter. Anbefalt forbruk pr. strøk: 4,8 - 12,5 m²/liter.

  • Gir en glatt og slipbar overflate
  • Kritter ikke
  • Spesielt utviklet for hastigheter over 40 knop
  • Anbefalt forbruk pr. strøk: 4,8 - 12,5 m²/liter
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
  Generelt
  Artikkelnummer7029351005291
  Leverandørens artikkelnummer763099ASF
  Størrelse0,75 LITER
  FargeSVART
  Forpakningsmål
  Bruttovekt1.495 kg
  Høyde13.1 cm
  Lengde10.8 cm
  Bredde10.8 cm

  Merking

  BrannfarligHelsefareMiljøfare

  Fareutsagn

  H226Brannfarlig væske og damp.
  H302Farlig ved svelging.
  H318Gir alvorlig øyeskade.
  H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  H335Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  H410Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Forsiktighetsutsagn

  P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
  P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
  P273Unngå utslipp til miljøet.
  P391Samle opp spill.
  P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
  P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
  P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
  P313Søk legehjelp.
  P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
  P235, P410Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.
  P501Innhold/beholder leveres til …

  Nyttige tips