• Gir en glatt og slipbar overflate
 • Kritter ikke
 • Spesielt utviklet for hastigheter over 40 knop
 • Anbefalt forbruk pr. strøk: 4,8 - 12,5 m²/liter

Avansert hardt bunnstoff som gir en glatt og slipbar overflate som ikke kritter. Spesialdesignet for hurtiggående båter over 40 knop.

Jotun Racing er et avansert hardt bunnstoff som gir en meget god begroingsbeskyttelse og en hard, glatt og slipbar overflate. Kritter ikke. Racing bunnstoff passer til båter i alle hastighetsklasser, men er best egnet for speedbåter og regattabåter etter polering og anbefales for båter som brukes i høy fart over lang tid eller som ofte transporteres på henger. Racing kommer i en rekke forskjellige farger, men vær oppmerksom på at kun fargene hvit og grå er anbefalt for aluminiumsskrog. Kommer i spann på 0,75 liter. Anbefalt forbruk pr. strøk: 4,8 - 12,5 m²/liter.

Generelt
Artikkelnummer7029351005321
Leverandørens artikkelnummer763NWHASF
Forpakningsmål
Bruttovekt1.235 kg
Høyde13.1 cm
Lengde10.8 cm
Bredde10.8 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

BrannfarligHelsefareMiljøfare

Fareutsagn

H226Brannfarlig væske og damp.
H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H335Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H410Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P391Samle opp spill.
P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
P352Vask med mye såpe og vann.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P313Søk legehjelp.
P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P235, P410Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.
P501Innhold/beholder leveres til …

Jotun Racing

Art nr: 7029351005321
  Farge
  Butikklager:
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.

  Nyttige tips