• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Kraftig flytende dyprens uten slipemiddel som fjerner små riper, oksidering og smuss på matte overflater av gelcoat og to-komponent overflater.

  Jotun Marine Rubbing er en effektiv, kjemisk dyprens utviklet i samarbeid med profesjonelle båtklargjørere som enkelt fjerner oksidering, smuss og flekker på gelcoat og overflater malt med to-komponent toppstrøk. Rubbingen bringer fargen tilbake og gir raskt høy glans, den kan forsegles direkte med voks. Egner seg både for manuell og maskinell polering. Kommer i flaske á 0,5 l.

  • Fjerner oksidering, smuss og flekker
  • Gir raskt glansen tilbake på matt gelcoat
  • Egnet for manuell og maskinell polering
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
  Generelt
  Artikkelnummer7029350008910
  Leverandørens artikkelnummer9PY206AQA
  Størrelse0,5 LITER
  Forpakningsmål
  Bruttovekt0.55 kg
  Høyde20.3 cm
  Lengde8.8 cm
  Bredde4.5 cm

  Merking

  Helsefare

  Fareutsagn

  H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
  H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Forsiktighetsutsagn

  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P273Unngå utslipp til miljøet.
  P264Vask … grundig etter bruk.
  P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
  P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P337, P313Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
  P313Søk legehjelp.
  P501Innhold/beholder leveres til …

  Nyttige tips