• Bleking av trevirke
  • Vask av aluminium
  • Meget bra på gel-coat på båt

Effektivt vaskemiddel med et bredt spekter av bruksområder. Fjerner av rustrender på behandlet/ubehandlede flater, også på betong, fjerning av kalk.

Ferro-Bet Rustbort er en effektiv vaskemiddel med et bredt spekter av bruksområder. Laget originalt for fjerning av rustrenner på malte flater på skip, jerning av små rustuttredelser etter steinsprut. Fjerning av rustrender på behandlet eller ubehandlede flater, også på betong, fjerning av kalk m.m. - ca virketid 5-15 minutter. På fjerning av rustrender på galvanisert stål er virketid ca 10-30 sekunder. NB! Husk at Rustvask er et kjemikalie. Gjør en prøve på et lite synlig område før bruk. Kan tynnes med opptil 10 deler vann.

Generelt
Artikkelnummer7033695021312
Leverandørens artikkelnummer260010
Forpakningsmål
Bruttovekt1.2 kg
Høyde29.5 cm
Lengde8 cm
Bredde8 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Etsende

Fareutsagn

H314Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P301, P330, P331VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303, P361, P353VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501Innhold/beholder leveres til …

Ferro-Bet Rustbort

Art nr: 7033695021312
    Butikklager:
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.

    Nyttige tips