• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Turtle Wax Super Sikt fungerer perfekt til fjerning av insektrester og trafikkfilm på frontruten. Konsentratet kan blandes med alle typer spylevæske og med vann.

  Innhold: 500 ml.
  Flasken holder til 50 liter spylevæske.

  • Perfekt til fjerning av insektrester og trafikkfilm på frontruten
  • Konsentrat - blandes med alle typer spylevæske og vann
  Generelt
  Artikkelnummer7314890002635
  Leverandørens artikkelnummer268
  Størrelse500 ML
  Forpakningsmål
  Bruttovekt0.54 kg
  Høyde22 cm
  Lengde8 cm
  Bredde4.5 cm

  Merking

  EtsendeBrannfarlig

  Fareutsagn

  H226Brannfarlig væske og damp.
  H318Gir alvorlig øyeskade.

  Forsiktighetsutsagn

  P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
  P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
  P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
  P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
  P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P501Innhold/beholder leveres til …

  Nyttige tips