2-komponent epoksybasert, tettende primer som reduserer faren for osmose/plastpest. Til alle typer underlag som stål, gl...

  Valgt størrelse: 0,75 LITER

  0,75 LITER
  2,5 LITER
   Butikklager:
   Dine leveringsalternativer
   Finn alternativer og pris for levering ved å søke på ditt postnummer


   Betalingsmetoder

   Logotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativerLogotype av alternativer

   Leveringsmetoder

   Logotype av alternativer

   • Produktdetaljer
   • Produktomtaler
   • Spesifikasjoner
   • Sikkerhetsinformasjon

   Produktdetaljer

   2-komponent epoksybasert, tettende primer som reduserer faren for osmose/plastpest. Til alle typer underlag som stål, glassfiber, aluminium og tre.

   Jotun Antipest A+B er en 2-komponent epoksy som er egnet for langtidseksponering under epoksy og polyurethan systemer og er spesielt utviklet for å redusere faren for osmose/plastpest. Egnet for alle underlag som stål, glassfiber, aluminium og tre. Gir en god beskyttelse mot rust. Anbefalt forbruk pr. strøk: 4,2 - 7,0 m²/liter.

   • For alle typer underlag
   • Reduserer faren for osmose/plastpest
   • Beskytter mot rust
   Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.
   Generelt
   Artikkelnummer7029350011033
   Leverandørens artikkelnummer783ARTASF
   Størrelse0,75 LITER
   Forpakningsmål
   Bruttovekt1.13 kg
   Høyde18.6 cm
   Lengde10.7 cm
   Bredde10.7 cm

   Merking

   BrannfarligEtsendeHelsefareKronisk helsefare

   Fareutsagn

   H226Brannfarlig væske og damp.
   H318Gir alvorlig øyeskade.
   H315Irriterer huden.
   H373Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
   H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
   H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
   H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

   Forsiktighetsutsagn

   P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
   P273Unngå utslipp til miljøet.
   P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
   P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
   P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
   P313Søk legehjelp.

   Nyttige tips