• Svært effektiv rensemiddel
  • Fjerner gulning av gelcoat, skjell, rur og alger
  • Enkel påføring

Waterline Cleaner er et kraftig rensemiddel basert på saltsyre.

Jotun Water cleaner er svært effektiv rensemiddel, spesielt utviklet for rens av vannlinjen. La virke 2-5 minutter. Skrubb om nødvendig med skurekost. Skyll godt med ferskvann eller fjern produktet med svamp. Vask med BoatWash og skyll godt. Til slutt behandles vannlinjen med Gelcoat Cleaner og/eller Hard Wax.

Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Etsende

Fareutsagn

H290Kan være etsende for metaller.
H314Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H318Gir alvorlig øyeskade.
H335Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P234Oppbevares bare i originalbeholder.
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331IKKE framkall brekning.
P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P340Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P361Tilsølte klær må fjernes straks.
P303, P361, P353, P310Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann
P304, P341VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P405Oppbevares innelåst.
P406Oppbevares i korrosjonsbestandig/… beholder med korrosjonsbestandig indre belegg.
P501Innhold/beholder leveres til …

Jotun waterline cleaner

Art nr: 7029350180777
0 omtaler
22500
    Nettlager:
    På lager (+20)
    Se butikker med varen på lager
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.