• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Olje for impregnering av treverk.

  Jotun Clipper I er en førsteklasses båtolje med meget gode penetrerende egenskaper som gjør den ideell til impregnering av treverk.

  • Meget gode penetrerende egenskaper
  • Kan brukes sammen med Clipper II
  • Førsteklasses båtolje
  Generelt
  Artikkelnummer7029351004935
  Leverandørens artikkelnummer0KRCLRASF
  Størrelse0,75 LITER
  Forpakningsmål
  Bruttovekt0.76 kg
  Høyde11.9 cm
  Lengde10.1 cm
  Bredde10.1 cm

  Merking

  Kronisk helsefare

  Fareutsagn

  H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
  H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Forsiktighetsutsagn

  P273Unngå utslipp til miljøet.
  P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P270Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
  P314Søk legehjelp ved ubehag.
  P501Innhold/beholder leveres til …