• Produktdetaljer
  • Produktomtaler
  • Spesifikasjoner
  • Sikkerhetsinformasjon

  Produktdetaljer

  Et hurtig og effektivt starthjelpemiddel for alle diesel og bensinmotorer. Beregnet for bil, båt, traktor, moped, gressklipper m.m.

  Sprayen skal sprayes noen sekunder rett inn i luftfilteret, start motoren umiddelbart etter.

  Et forlengerrør til sprayen følger med.

  Innhold: 300 ml.

  • Starthjelpemiddel for diesel og bensinmotorer
  • Til bil, båt, traktor, moped, gressklipper m.m.
  • Langt sprayrør for lettere adkomst
  Generelt
  Artikkelnummer7314890003069
  Leverandørens artikkelnummer306
  Størrelse300 ML
  Forpakningsmål
  Bruttovekt0.63 kg
  Høyde12 cm
  Lengde6 cm
  Bredde18 cm

  Merking

  HelsefareBrannfarlig

  Fareutsagn

  H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
  H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  H302Farlig ved svelging.
  H315Irriterer huden.
  H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

  Forsiktighetsutsagn

  P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
  P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
  P211Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
  P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
  P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
  P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
  P412Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
  P410, P412Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
  P501Innhold/beholder leveres til …