• Fettløsende
 • Fordamper lett
 • Til de fleste overflater
 • Norskprodusert

Blårens brukes som rensemiddel på overflater i hjemmet, kontoret og hytta osv. Flyktig, fettløsende alkohol som er blandbar med vann i alle forhold.

Blåtind blårens brukes som rensemiddel på overflater i hjemmet, kontoret og hytta osv. Flyktig, fettløsende alkohol som er blandbar med vann i alle forhold. Blårens er også et tørrende middel ved avfukting av tre, jern og betong før maling og overflatebehandling. 1 liter.

Generelt
Artikkelnummer7021110120511
Leverandørens artikkelnummerFØ370
Forpakningsmål
Bruttovekt0.857 kg
Høyde25.3 cm
Lengde8.25 cm
Bredde8.25 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareEksplosjonsfarlig

Fareutsagn

H225Meget brannfarlig væske og damp.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P243Treff tiltak mot statisk elektrisitet.
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Blåtind blårens 1 liter

Art nr: 7021110120511
  Nettlager:
  På lager (+100)
  Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
  Butikklager: