• Penetrerende rustbeskyttelse
  • Driver ut luft, fuktighet og stabiliserer
  • Impregnerer treverk
  • Beskytter metalldeler

En allsidig og sterkt penetrerende olje som kan brukes både som rustbeskyttelse og som malingstilsetning. Anbefalt forbruk pr. strøk: 18 m²/liter.

Owatrol penetrerende olje er meget effektiv. En allsidig og sterkt penetrerende olje som kan brukes både som rustbeskyttelse og som malingstilsetning i oljemaling, til både treverk og metall. Oljen stopper rust, beskytter mot rust og impregnerer treverk. Owatrol oljen sørger og for at det blir liggende igjen en beskyttende film på overflaten. Oljen er ideell å bruke som vedheft på ulike metaller og oljen gjør at overflaten på metaller og treverk holder seg naturlig. Owatrol gjør og alkydmaling rustbeskyttende. Inneholder 5 liter.

Generelt
Artikkelnummer3297970307339
Leverandørens artikkelnummer3010721
Forpakningsmål
Bruttovekt1 kg
Høyde16.8 cm
Lengde10.8 cm
Bredde7 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Fareutsagn

H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P330Skyll munnen.
P331IKKE framkall brekning.
P301, P330, P331VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P501Innhold/beholder leveres til …

Owatrol penetrerende olje

Art nr: 3297970307339
    Størrelse
    Butikklager:

    Nyttige tips