• Trenger dypt ned i treverket.
  • Beskytter mot fuktskader og UV-stråler
  • Gir en silkematt finish som ikke vil sprekke

Textrol er en peneterende treolje beregnet på å gjenopplive værslitt og tørt treverk utendørs. Anbefalt forbruk pr. strøk: 5 m²/liter.

Textrol terrasseolje er en penetrerende treolje beregnet på å gjenopplive værtslitt og tørt treverk utendørs. Den benyttes på myke/trykkimpregnerete tresorter, og gjenoppretter treets naturlige farge og skjønnhet,

Generelt
Artikkelnummer3297970808003
Leverandørens artikkelnummer3010731
Forpakningsmål
Bruttovekt2.5 kg
Høyde18.1 cm
Lengde15.6 cm
Bredde15.6 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Fareutsagn

H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P330Skyll munnen.
P301, P330, P331VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P501Innhold/beholder leveres til …

Owatrol Textrol treolje naturgrå

Art nr: 3297970808003
    Farge
    Størrelse
    Butikklager:

    Nyttige tips