• Anvendes til avsyring av mur
  • Kan brukes til justering av pH-verdi i bassenger
  • Husk egnet verneutstyr!

Kemetyl saltsyre til avsyring av mur.

Kemetyl Saltsyre er en fargeløs, gul væske med stikkende lukt til avsyring av mur: Bruk 1 del Kemetyl Saltsyre og 10 deler vann. Ved blanding, ta alltid vann først og deretter saltsyre. Vask av muren med børste. til vask av murgulv: Bruk 1 del Kemetyl Saltsyre og 10 deler vann. Ved blanding, ta alltid vann først og deretter saltsyre. La Kemetyl Saltsyre blandingen virke i noen timer, skyll deretter grundig med vann. Justering av pH verdi: Kan brukes til justering av pH-verdi i hagebassenger og i svømmebasseng. Irring av kobber: Den karakteristiske grønne overflaten som kobber får i årenes løp, kan man selv lage ved å påføre Akol Saltsyre 30% med en klut eller pensel. Husk egnet verneutstyr!

Generelt
Artikkelnummer7022363008038
Leverandørens artikkelnummerFT518
Forpakningsmål
Bruttovekt5.2 kg
Høyde29 cm
Lengde22 cm
Bredde12 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

EtsendeHelsefare

Fareutsagn

H314Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H335Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Forsiktighetsutsagn

P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264Vask … grundig etter bruk.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P301, P330, P331VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303, P361, P353VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Kemetyl saltsyre 30%

Art nr: 7022363008038
    Butikklager:
    Ikke på lager i noen butikker
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.