• 4 liter

Tynnings- og løsningsmiddel for alkyd og oljemalinger. Brukes til rensing av pensler og annet malerverktøy. Fjerner flekker av olje, maling, fett o.l.

Blåtind white spirit er et tynnings- og løsningsmiddel for alkyd og oljemalinger.White Spirit brukes til rensing av pensler og annet malerverktøy. Egner seg også utmerket til fjerning av flekker av olje, maling, fett o.l.

Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Fareutsagn

H304Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P331IKKE framkall brekning.
P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P501Innhold/beholder leveres til …

Blåtind White Spirit

Art nr: 7021110120238
0 omtaler
14500
    Nettlager:
    Selges kun fra butikklager
    Se butikker med varen på lager
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.