• Effektiv
  • Skånsom

Limvask til fjerning av limrester fra dispersjonslim og kontaktlim.

Casco limvask brukes til å fjerne limrester fra dispersjonslim og kontaktlim.

Generelt
Artikkelnummer7311980116227
Leverandørens artikkelnummer493878
Forpakningsmål
Bruttovekt1.025 kg
Høyde25.3 cm
Lengde8.2 cm
Bredde8.2 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

BrannfarligHelsefareKronisk helsefare

Fareutsagn

H225Meget brannfarlig væske og damp.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H304Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Forsiktighetsutsagn

P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P233Hold beholderen tett lukket.
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P405Oppbevares innelåst.
P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P501Innhold/beholder leveres til …

Limvask Casco

Art nr: 7311980116227
    Butikklager:
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.