• 4 liter

Tynnings- og løsningsmiddel for alkyd og oljemalinger. Brukes til rensing av pensler og annet malerverktøy. Fjerner flekker av olje, maling, fett o.l.

Blåtind white spirit er et tynnings- og løsningsmiddel for alkyd og oljemalinger.White Spirit brukes til rensing av pensler og annet malerverktøy. Egner seg også utmerket til fjerning av flekker av olje, maling, fett o.l.

Generelt
Artikkelnummer7021110120238
Leverandørens artikkelnummerFG407
Forpakningsmål
Bruttovekt3.4 kg
Høyde25.2 cm
Lengde18.7 cm
Bredde12.5 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Fareutsagn

H304Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P331IKKE framkall brekning.
P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P501Innhold/beholder leveres til …

Blåtind White Spirit

Art nr: 7021110120238
    Butikklager: