• Kan males direkte på rust
  • Effektiv beskyttelse
  • Korrosjonsbestandig
  • Ingen bruk av primer først

Fungerer som en primer, grunning og overflatefinish. Beskytter mot rust og gir en hard og slitesterk overflate. Beregn ca. 0,1 liter pr. m².

Hammerite påføres direkte på nytt metall som skal beskyttes eller gammelt metall med rustangrep som trenger en oppfriskning. Hammerite stopper eksisterende rustangrep og beskytter mot ny rust. Produktet har en meget hard og slitesterk overflate som varer i mange år. Hammerite fungerer som en primer, grunning og overflatefinish i en og samme operasjon. Finnes i hammerslag glatt og silkematt finish.

Generelt
Artikkelnummer5011867013190
Leverandørens artikkelnummer5078303
Forpakningsmål
Bruttovekt0.361 kg
Høyde7.4 cm
Lengde7.8 cm
Bredde7.8 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

BrannfarligHelsefare

Fareutsagn

H226Brannfarlig væske og damp.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P233Hold beholderen tett lukket.
P262Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P340Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P501Innhold/beholder leveres til …

Hammerite glatt finish

Art nr: 5011867013190
    Farge
    Størrelse
    Butikklager: